ประกาศรางวัลแจกจริง 20 ความสุข กับแคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2019

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ศูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความสุขให้เลือกมากที่สุด ขอแสดงความยินดีสำหรับลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2019 ซึ่งได้ทำการจับรางวัลในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

โดยรางวัลที่ท่านได้รับคือ ทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพระดับ High Class ณ ประเทศรัสเซีย 7 วัน 5 คืน มูลค่า 180,054.50 บาท พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญกับ Fashion Workshop สุด Exclusive ร่วมด้วย เบลล่า ราณี แคมเปน นักแสดงนำดาวรุ่ง และช่างภาพระดับ TOP Class ของไทย จอร์จ ธาดา วารีช จำนวน 20 รางวัล ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 โดยสารด้วยสายการบิน การบินไทย โดยคุณนิวรรณ เตือนใจยา ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโส บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจาก BIG Camera ดูแลความสุขของลูกค้าผู้โชคดีทั้ง 20 ท่าน ตลอดการเดินทาง

บริษัทฯ ใคร่ขอยืนยันว่า ทางบริษัทฯ ได้เตรียมของรางวัลต่างๆ เพื่อมอบให้แก่ผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดของรางวัล ได้แก่ รางวัลทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ ประเทศรัสเซีย 7 วัน 5 คืน รางวัลละ 180,054.50 บาท โดยประกอบด้วยค่านำเที่ยว ท่านละ 96,373 บาท, ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – รัสเซีย ท่านละ 28,000 บาท, ค่าเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ ที่ประเทศรัสเซีย จำนวน 2 ครั้ง มูลค่าท่านละ 55,681.50 บาท เดินทางระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

บัดนี้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ BIG Camera BIG Bonus 2019 ทั้ง 20 รางวัล โดยมีรายชื่อผู้โชคดี ดังต่อไปนี้

 1. คุณ ลิตา นิธิเตธะกุล
 2. คุณ ศิริวรรณ แสงอร่าม
 3. คุณ สกายเลอร์ เดวิส
 4. คุณ ฐิติพันธ์ สนโสภณ
 5. คุณ ทีมายุ ขจิตวิทยกุล
 6. คุณ บุษญา ไถษรวงศ์
 7. คุณ เกศิณี ชัยภาคธ์
 8. คุณ ปภัค ชมนก
 9. คุณ กมลชัย กาญจโนภาส
 10. คุณ อำไพ อรุณโชติ
 11. คุณ พิเชฐ สถานทัต
 12. คุณ ธมน พฤกษรณชัย
 13. คุณ ณราชัย วรากมนชัยเดช
 14. คุณ วีระเดช ไชยหาญ
 15. คุณ ธณาจุฒิ พรหมจารีม์
 16. คุณ ภัครพิง ศรประสิทธิ์
 17. คุณ กษมา รู้เจียมสิน
 18. คุณ พรหมชนก คงสัง
 19. คุณ จำนงศักดิ์ โลหะกิตติสกุล
 20. คุณ คณิตา มูลวารี

 

เงื่อนไขการรับรางวัล มีดังนี้

 • รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในทุกกรณี
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ (เว้นแต่เป็นบุพการีหรือทายาท ใช้นามสกุลเดียวกันเท่านั้น)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 1 ใบเสร็จต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • โดยมีเงื่อนไข ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าที่กำหนดไว้ เป็นเงินที่ผู้โชคดี
 • ต้องชำระ 9,002.73 บาท
 • การขอรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตัวแทนใช้ชื่อภาพ เสียง และข้อมูลอื่นๆ ของผู้รับรางวัลในการโฆษณา และการค้า โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 • คำตัดสินใดๆ ของบริษัท ฯ ถือเป็นเอกฉันท์
 • พนักงานบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bigcamera.co.th

 

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขการขอรับรางวัล ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันสิทธิ์การขอรับรางวัลด้วยเอกสารเท่านั้น โดยใช้เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ประกอบด้วยเอกสารฉบับที่ 1 (แบบตอบรับการยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล) , เอกสารฉบับที่ 2 (แบบฟอร์มข้อมูลผู้เดินทาง) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อยืนยันการขอรับรางวัลพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน, พร้อมรับรองสำเนา “ใช้สำหรับรับรางวัล BIG CAMERA BIG BONUS 2019 เท่านั้น” สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : mkt.bigcamera@gmail.com เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องทำการชำระภาษีของรางวัล ผ่านบัญชีธนาคาร ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด ของรางวัลและการชำระภาษี

ทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ ประเทศรัสเซีย 7 วัน 5 คืน จำนวน 1 ท่าน การคำนวณภาษีจากมูลค่าของรางวัล 180,054.50 บาท
ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% คิดเป็นยอดเงิน 9,002.73 บาท
รวมมูลค่าที่ลูกค้าต้องชำระภาษี คิดเป็นยอดเงิน 9,002.73 บาท ( เก้าพันสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ )

พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินถึง แผนกสื่อสารการตลาด บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : mkt.bigcamera@gmail.com

ชื่อบัญชี บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา เทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81
เลขบัญชี 406-548639-2
ประเภท บัญชีออมทรัพย์

 

ขั้นตอนที่ 2

จัดเตรียมเอกสารพร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ ใบรับรองการทำงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
โดยส่งมาที่ mkt.bigcamera@gmail.com
หญิง แผนกสื่อสารการตลาด ( 090-978-4564 )
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แผนกสื่อสารการตลาด
115,115/1 สวัสดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160

ทั้งนี้หากผู้โชคดีมิได้ติดต่อยืนยันตนโดยส่งเอกสารภายในวันเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลกับทางลูกค้าแล้วมอบสิทธิ์แก่ผู้โชคดีตัวสำรองต่อไป

หากผู้โชคดีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในเรื่องเงื่อนไขการขอรับรางวัล

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์. 02-809-9956-65 ต่อ 2106 หรือ 090-9784564 เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.
ติดต่อคุณหญิง เรืองแหล่ เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ที่หมายเลข 090-978-4564

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจร้าน BIG CAMERA กับกิจกรรม BIG CAMERA BIG BONUS 2019 เป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกให้เราเป็นตัวแทนในการดูแลความสุขในโลกแห่งการถ่ายภาพของท่าน

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..