Area Manager (3 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท    สาขา การตลาด/บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 2 ปี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับสาขาและสำรองบุคลากรให้เพียงพอกับการขยายสาขา
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภายในสาขา
 • ความถูกต้องของการจัดระบบเอกสารที่ใช้ในสาขา
 • พัฒนาความรู้เบื้องต้นในตัวสินค้าให้กับพนักงานขาย
 • การสั่งสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละสาขา

 

ความรู้

 • มีความรู้และทักษะด้านการขาย
 • มีความรู้ทักษะในตัวสินค้า

 

ทักษะ

 • พูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์WORD,EXCEL,POWERPOINTได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • มีไหวพริบปฏิภาณ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทัศนคติที่ต่อองค์กร
 • มีภาวการณ์เป็นผู้นำสูง

 

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพพิจารณาเป็นพิเศษ

 

อื่น ๆ

 • สามารเดินทางออกต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ

 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา จบปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี.การเงิน.บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 5 -10 ปี
 • ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านตรวจสอบภายใน

 

ลักษณะงาน:

 • ดูแลการปฏิบัติงานแผนกตรวจนับสต็อกสินค้าของบริษัททุกสาขาให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน
 • ดูแลการตรวจสอบและปรับยอดสินค้าคงเหลือเข้าระบบ GP ให้ทันกับทีมตรวจนับ
 • ตรวจสอบการเปิดปิดสาขาจากกล้องวงจรปิด พร้อมการตรวจสอบความเคลื่อนไหวผิดปกติผ่านกล้องวงจรปิดทุกสาขาและรวมถึงสำนักงานใหญ่
 • ดูแลการตรวจสอบการให้ส่วนลดเกินกว่าโปรโมชั่นกลางของบริษัทฯ
 • ดูแลการตรวจสอบรายการสินค้าแถมเกินกว่าโปรโมชั่นกลางของบริษัทฯ
 • ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆของหน่วยงานปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนงานประจำปี
 • ตรวจสอบทรัพย์สิน ของกิจการ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ตรวจติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขในประเด็นปัญหาที่ตรวจพบและกรรมการบริษัทฯมีความเห็นให้ทำการปรับปรุง  แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ร่วมพิจารณาประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อหารือร่วมกันในการจัดการบริหารความเสี่ยง
 • ร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการในการจัดทำคู่มือการทำงานและปรับปรุงคู่มือการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนงานของกิจการและหลักการควบคุมภายในที่ดี
 • พิจารณาค่าใช้จ่ายและอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  ของแผนกตรวจนับสต็อกให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • พิจารณาเสนอการลงโทษพนักงานในบังคับบัญชาได้ตามระเบียบบริษัทฯ
 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบเป็นรายปีและรายเดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้งเสนอกรรมการบริษัท
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ความรู้ความสามารถ:  

 • การคิดเชิงวิเคราะห์, วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข 
 • การสื่อสารที่ดีทั้งการพูดและเขียน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office
 • ระบบการควบคุมภายใน( COSO )
 • การบริหารจัดการองค์กร
 • การบริหารความเสี่ยง
 • มาตรฐานการบัญชี
 • มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
 • โปรแกรม SAP เบื้องต้น

เงินเดือน: ตามตกลง
ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่หนองแขม

 พนักงานขาย (PC)  (100 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า IT โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ  หรือผ่านงานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสมัครงานได้ที่ร้านค้าของบริษัทฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ทราบผลการสมัครงานทันที

 เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (2 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา กราฟฟิกดีไซน์/มัณฑนศิลป์/นิเทศศิลป์/ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบ
 • สนับสนุนแผนกขายและแผนกสื่อสารการตลาด โดยใช้สื่องานกราฟฟิกทุกรูปแบบที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบงานโบชัวร์
 • ออกแบบงาน Big Even
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ความรู้

 • Art & Designer
 • Composition (Visual Art)
 • Aesthetic Theory
 • History of Art
 • Photography
 • Print & Layout Design
 • Web Design
 • Phychoanalytic Theory 

 

ทักษะ

 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator /Photoshop/Macในการทำงานได้

 

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ 2 ปีขึ้นไป

 เจ้าหน้าที่การเงิน ( 1 อัตรา )

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี ,การเงิน
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบเอกสาร True และ AIS
 • ติดตามเอกสารจากทางสาขา
 • จัดทำเอกสารวางบิลกับทาง True และ AIS
 • ติดตามการรับชำระเงิน
 • ตรวจสอบรายงานยอดขาย

 

ความรู้

 • มีความสามารถการเงิน

 

ทักษะ

 • มีความสามารถในการใช้ Excel ได้ดีเยี่ยม

 

ความสามารถด้านความคิด

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 • รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคล่องแคล่วว่องไว

 

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ 1 ปีขึ้นไป

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..