นักลงทุนสัมพันธ์

|

COMPANY Presentation

BUSINESS DIRECTION
BIG CAMERA EMAIL ALERTS
รับข่าวสารทางอีเมล์

ประวัติกรรมการ

      
 • ชื่อสกุล

  นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์

 • ตำแหน่ง

  ประธานกรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รักษาการกรรมการผู้จัดการ

 • อายุ

  60 ปี

 • ตำแหน่งในบริษัท

  ประธานกรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รักษาการกรรมการผู้จัดการ

 • การศึกษา

  การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
  - หลักสูตร DCP 190/2014 
  - หลักสูตร DAP 118/2015

 • ประสบการณ์

  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
  บมจ บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แฮปปี้ ฮิลล์ ฟาร์ม 
  2540-2558 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. บิ๊ก คาเมร่า
  2544-2558 กรรมการ บจ. บิ๊ก คาเมร่า (2001) 
   

 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

  31.61


      
 • ชื่อสกุล

  นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

 • ตำแหน่ง

  กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ 

 • อายุ

  57 ปี

 • ตำแหน่งในบริษัท

  กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ 

 • การศึกษา

  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  - กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  - หลักสูตร DAP รุ่น 146/2018

 • ประสบการณ์

  2559-ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
  2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไมดาส ดีเวลลอปเมนท์ 
  2540-2558 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. บิ๊ก คาเมร่า 
  2544-2558 กรรมการ บจก. บิ๊กคาเมร่า (2001) 

 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

  9.11

    

       
 • ชื่อสกุล

  นางสาวปริศรา  เธียรกาญจนวงศ์

 • ตำแหน่ง

  กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  เลขานุการบริษัท

 • อายุ

  32 ปี

 • ตำแหน่งในบริษัท

  กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  เลขานุการบริษัท

 • การศึกษา

  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
  - การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
  - หลักสูตร CSP รุ่นที่ 62/2015
  - หลักสูตร ACPG รุ่นที่ 38/2017
  - หลักสูตร DAP รุ่น 146/2018

   

   

 • ประสบการณ์

  2558-ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัท บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
  2557-2558 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
  2557-2558 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจก. บิ๊ก คาเมร่า
  2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

  2.48

 

      
 • ชื่อสกุล

  นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย

 • ตำแหน่ง

  กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

 • อายุ

  34 ปี

 • ตำแหน่งในบริษัท

  กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

 • การศึกษา

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
    Washington State University, U.S.A
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
    หลักสูตร DAP รุ่นที่ 111/2014
    หลักสูตร DCP รุ่นที่ 245/2017

 • ประสบการณ์

  2557-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น  
  2557-2558 กรรมการ บจก. บิ๊ก คาเมร่า-ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่
  2555-2559 Loan Compliance & Project Financing Manager บจก. ซอนนีดิกซ์ โซล่าร์ (ประเทศไทย)
  2552-2555 Relationship Manager , Corporate Banking Department, บมจ. ธนาคารธนชาต 

 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

  -


      
 • ชื่อสกุล

  ดร. สุวิทย์ ธนียวัน

 • ตำแหน่ง

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • อายุ

  62 ปี

 • ตำแหน่งในบริษัท

  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • การศึกษา

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ /การเงิน
    มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด
    University of Illinois at
    Urbana-Champaign, USA.
  - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
    University of Illinois at 
    Urbana-Champaign, USA.
  - การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
    หลักสูตร DCP รุ่นที่ 24/2002
    หลักสูตร DCP รุ่นที่ 244/2017
    หลักสูตร BNCP รุ่นที่ 1/2017

 • ประสบการณ์

  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น  
  2553-2557 สมาชิกคณะทำงานเศรษฐกิจ-ภาคบริการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  2557-2557 กรรมการ บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

  -

 

      
 • ชื่อสกุล

  ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

 • ตำแหน่ง

  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • อายุ

  42 ปี

 • ตำแหน่งในบริษัท

  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • การศึกษา

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
    มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
    (เศรษฐมิติ) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท สถิติ(เศรษฐมิติ)
    Washington State
    University, USA.
  - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
    Washington State University, USA.
  - การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
    หลักสูตร DAP รุ่นที่ 113/2014 
    หลักสูตร FSD รุ่นที่ 31/2016
    หลักสูตร DCP รุ่นที่ 239/2017
    หลักสูตร AACP รุ่นที่ 25/2017

   

 • ประสบการณ์

  2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น
  2558-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  2553-2558 รองศาสตราจารย์ คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  2552-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า

 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

  -


      
 • ชื่อสกุล

  นางหฤทัย สุขยิ่ง

 • ตำแหน่ง

  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • อายุ

  58 ปี

 • ตำแหน่งในบริษัท

  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการอิสระ

 • การศึกษา

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
    มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
    มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  - การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ
    หลักสูตร DAP รุ่นที่ 113/2014 
    หลักสูตร ITG รุ่นที่ 2/2016
    หลักสูตร DCP รุ่นที่ 239/2017
    หลักสูตร AACP รุ่นที่ 25/2017
    หลักสูตร BNCP รุ่นที่ 2/2017
    หลักสูตร HRP รุ่นที่ 15/2017

   

   

 • ประสบการณ์

  2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น 
  2547-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานธุรกิจธนาคาร 2 บมจ. ธนาคารทหารไทย
  2557-2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. บิ๊ก คาเมร่า 

 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

  -