นักลงทุนสัมพันธ์

|

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  ล่วงหน้า  ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จนถึง20 มกราคม 2562