นักลงทุนสัมพันธ์

|

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
 
ลำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายแล้วทั้งหมด
(1) นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ 1,115,614,000 31.61
(2)
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ 375,600,100 10.64
(3)
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ 374,172,000 10.60
(4)
นางวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ 321,552,000 9.11
(5)
นางสาวณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์ 87,591,600 2.48
(6)
นางสาวณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์ 87,591,600 2.48
(7)
นางสาวปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ 87,382,800 2.48
1 ครอบครัว เธียรกาญจนวงศ์ 2,449,504,100 69.42
2 นายปกรณ์ ธีรธำรง 57,764,468 1.64
3 นางสาวกมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์ 46,719,600 1.32
4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 41,340,300 1.17
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,222,499 0.83
6 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 21,433,500 0.61
7 นายกิตติ ฐาปนสกุลวงศ์ 20,000,000 0.57
8 นายศุภโรจ โรจน์วีระ 14,200,000 0.40
9 บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12,752,000 0.36
10 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 12,340,900 0.34
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 823,601,433 23.33
  รวม 3,528,878,800 100.00