นักลงทุนสัมพันธ์

|

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 • ชื่อบริษัท

  บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)

 • สัญลักษณ์

  BIG

 • ประเภทธุรกิจ

  ธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพ และ โทรศัพท์เคลื่อนที่

 • เลขทะเบียนบริษัท

  010753001404

 • ทุนจดทะเบียน

  3,528,878,800 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10  บาท)

 • ทุนชำระแล้ว

  352,887,880 บาท

 • ที่ตั้ง

  115,115/1 ถนนสวัสดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

 • โทรศัพท์

  0 2809 9956-65

 • โทรสาร

  0 2809 9950

 • Web site

  www.bigcamera.co.th

 • นายทะเบียนหุ้นสามัญ

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ชั้น4, 6-7 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • ผู้สอบบัญชี

  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • นายทะเบียนหุ้นสามัญ

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ชั้น4, 6-7 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • ที่อยู่ TSD

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  93  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ชั้น 14 Tower A  ถ.รัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110
  โทรศัพท์     0  20099999     โทรสาร     0  20099991