นักลงทุนสัมพันธ์

|

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Investor Relations

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

115/1, 115 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ :

02-809-9956 ต่อ 1204


โทรสาร :

0-2809-9950-52


อีเมล์ :

ir@bigcamera.co.th


สารถึงคณะกรรมการ :

bod@bigcamera.co.th


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลการลงทุน

หากคุณมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็นหรือตอ้งการสอบถามเกี่ยวกับขอ้มูลนักลงทุนของ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกความคิดเห็นของคุณ ลงในแบบฟอร์มดา้นล่างนี้ ทางเราจะติดต่อกลับไปยังคุณโดยเร็วที่สุด

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้

CAPTCHA Image

SEND RESET